Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

MedezeggenschapsRaad (MR)

27-05-2019

Binnen de Tamarisk is er een MedezeggenschapsRaad (MR) die bestaat uit drie leden van het team (personeelsgeleding) en drie ouders van schoolgaande leerlingen (oudergeleding).

De oudergeleding komt op voor de belangen van de kinderen en hun ouders,
de teamgeleding voor die van de leerkrachten, het team. De MR dankt haar bestaan aan de Wet Medezeggenschapsraden waarin is bepaald dat ouders en leerkrachten invloed mogen uitoefenen over besluitvorming rondom bepaalde onderwerpen binnen de school.
Het gaat hierbij om onderwerpen als formatieplan, overblijven, het schoolplan, begroting van de school, het pestprotocol en nog veel meer onderwerpen.
Welk onderwerp het ook is, direct of indirect houdt het verband met het onderwijs dat de kinderen krijgen.


Jaarlijks informeert de MR op een ouderavond de ouders over de onderwerpen die het afgelopen jaar besproken zijn en de aandachtspunten die er voor de komende periode zijn.
Op deze avond is ook ruimte om vragen te stellen.
In de maandbrief vindt u steeds een stukje van de MR over actuele onderwerpen die in de vergadering aan bod zijn gekomen.

De MR binnen de Tamarisk wil graag bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs in een school waar kinderen zich veilig en gelukkig kunnen voelen en waar leerkrachten met plezier werken. Een school waarin een open sfeer heerst en ouders geïnformeerd worden over voor hen van belang zijnde onderwerpen.
Dit kan de MR echter niet alleen.
Hiervoor is het van belang dat ook ouders hun bijdrage leveren door te laten weten waar ze tegenaan lopen, wat anders zou kunnen of wat juist heel goed gaat.
Neemt u daarvoor contact op met de MR via het e-mail adres: mrdetamarisk@codenz.nl. 

Naast de MR is er ook een GMR, een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad.
De GMR behartigt de belangen van alle 9 scholen die onder Stichting Codenz vallen.
één leerkracht en één ouder van de MR is tevens afgevaardigde richting de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)Jaarverslag van de MR 2018
 TOP