Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Schoolontwikkeling

26-07-2016

De Tamarisk is volop in beweging

Sinds augustus 2013 is De Tamarisk verhuisd. We zijn van twee oude gebouwen naar een gloednieuw gebouw gegaan in het centrum van Biddinghuizen. Voor de nieuwbouw begon hebben we ons verdiept in wat we in het nieuwe gebouw willen. We hebben in samen werking met de schoolbegeleidingsdienst een toekomstvisie gemaakt, welke we de komende 3 jaar uitwerken.


Wat doet de leerling?
We streven naar een school waar kinderen onderwijs krijgen dat bij hen past.
Samen met de leerling kijken we wat voor hem of haar de beste manier van leren is.
Wat wil je leren? Hoe wil je het leren?
De leerling krijgt hierdoor inzicht in zijn of haar eigen leerproces. Maar dat niet alleen. De leerling wordt ook enthousiaster. Het is toch immers leuker om die dingen te doen die je wilt? De leerling heeft dus verantwoordelijkheid over zijn eigen leren. 
Dit levert een goede motivatie op om aan het werk te gaan. Fouten maken mag. 
Daar leer je van en je wordt er niet op veroordeeld. Ons motto ‘De Tamarisk: de school met jouw eigen route’ vat dit heel kernachtig samen.

Wat doet de leerkracht?
De rol van de leerkracht is hierdoor ook anders dan de traditionele rol. Vroeger was de leerkracht de persoon die de sleutel was tot alle kennis. Nu is dat anders: de leerkracht helpt, coacht, begeleidt en stuurt de leerling op zijn of haar route door de basisschooljaren heen. Hoe dit eruit ziet is per kind verschillend. Het hangt ook sterk af van de mogelijkheden van de leerling. Kinderen met veel extra zorg houden we dicht bij ons. Kinderen die meer kunnen, krijgen meer ruimte.
We vinden het erg belangrijk dat we er samen als team voor alle kinderen zijn.

Hoe ziet dat er allemaal uit op school?
Vanaf groep 1 krijgen de kinderen de mogelijkheid om te kiezen. Wat wil je doen? Met wie?
Of wil je juist alleen werken? In de kleutergroepen hangt een planbord. Hierop kunnen de kinderen zelf aangeven wat ze doen en waar dat plaatsvindt. Verder op zie je dat de kinderen werken met dag- of weektaken. De juf of meester helpt de leerling om te plannen: wat doe je en wanneer doe je dat?
De leerlingen weten wanneer ze bij de juf of meester verwacht worden voor instructie.
Soms is dat de hele groep, maar het kunnen ook kleinere groepjes zijn of individuele leerlingen.
De kinderen in de bovenbouw werken nog flexibeler. Onze nieuwe school geeft ons namelijk de mogelijkheid om extra veel werkplekken in te richten. De juf of meester geeft bijvoorbeeld aan een klein groepje instructie, andere kinderen zitten te werken in de hal. Hier kunnen ze kiezen uit verschillende soorten plaatsen: je kunt hoog zitten, of juist op een rustig plekje waar je goed samen kunt overleggen. Ook hier weer geldt: als je goed laat zien hoe zelfstandig je bezig kunt zijn, hoe meer ruimte je als leerling krijgt. Ook vinden we het belangrijk dat we als team er voor alle kinderen zijn. 
Hierdoor vinden er regelmatig groepsoverstijgende activiteiten plaats.
Kinderen in groep 4 werken dan bijvoorbeeld samen met kinderen in groep 8.

Welke rol speelt de ouder/verzorger?
De rol van de ouder/verzorger is erg belangrijk. Zij kennen immers hun kind het beste?
Aan het begin van de dag hebben we inloop. De ouders/verzorgers mogen in alle groepen hun kind in de klas brengen. Hier is contact tussen thuis en school mogelijk. Ook zijn er ouderspreekavonden en is het altijd mogelijk om een afspraak te maken. Uiteraard kunnen ouders/verzorgers op school ook meehelpen: bijvoorbeeld in een commissie of tijdens het leescircuit. We vinden het belangrijk dat u als ouder weet wat er op school gedaan wordt. Dat het duidelijk is wat het kind leert, zodat er eventueel thuis op kan worden aangesloten.
We hebben input nodig om ook goed aan te kunnen sluiten bij het kind. 
Samenwerking is dus onontbeerlijk.

Hoe gaat het nu?
Al deze ontwikkelingen zijn nog niet afgerond. De verhuizing heeft ons een mooie kans gegeven om een grote stap vooruit te doen. Dit jaar hebben we een aantal speerpunten: hoe leer je als kind actief? Hoe geef je les, zodat het bij alle leerlingen goed past? Hoe kunnen we als team er samen voor alle kinderen zijn? We zoeken naar activiteiten die we groepsoverstijgend kunnen doen. Voorbeelden zijn: het leescircuit en de crea/techniek circuits. Ook leren we dit jaar de kinderen hoe je zelfstandig op de leerpleinen (dus in de gang) moet werken. Dat is best wennen, maar het gaat al erg goed!

Uiteraard kunnen we hier op school nog veel meer over vertellen en laten zien.
U bent van harte welkom op de Tamarisk: de school met jouw eigen route!
 TOP